VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ a OBCHODNÍ PODMÍNKY TERAECHIS – TOMÁŠ MAZUCH
   
   Pokud není uvedeno jinak (viz. níže) tak dle Obchodního zákoníku (513/1991 Sb.) a Občanského zákoníku (40/1964 Sb.).
 


1. Objednání (zadání) zhotovení věci a potvrzení (přijetí) objednávky ze strany zhotovitele je z právního hlediska uzavřením smlouvy o dílo. Objednání může proběhnout jak písemnou formou (včetně emailu) tak i ústně.

Zhotovitel vydá písemně  objednavateli potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení obsahuje  označení předmětu zakázky, rozsah a jakost, přibližnou cenu provedení díla a dobu jeho zhotovení. Potvrzení není vyžadováno v případě, že je uzavřena písemná smlouva o dílo, neboť by se stalo nadbytečným.


 2. Často bývá zhotoviteli k vyrobení věci dodáván určitý materiál objednatelem. Zhotovitel je v takovém případě povinen prověřit, zda objednatelem dodaný materiál nemá nedostatky, které brání řádnému vyhotovení výrobku. Pokud takové nedostatky má, je zhotovitel povinen na to objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, žádá-li objednatel, aby dílo bylo provedeno nevhodným způsobem. V obou případech má zhotovitel právo odřeknout zhotovení zakázky.

 
3. Zhotovitel si ponechává právo stanovit, jak dlouho bude provedení zakázkové výroby trvat. Zhotovitel je povinen dílo provést v dohodnuté době. Pokud se tak nestane, pak je to z důvodů, které zhotovitel není schopen ovlivnit (zhotovitel nemá výrobní materiál a musí ho objednat, zhotovitel nemá výrobní materiál z důvodu viny třetí osoby, zhotovitel je na zdravotní neschopence, zhotovitel ztratil výrobní prostory, atd.). V těchto důvodech nebere zhotovitel na sebe odpovědnost za nesplnění uzavřených podmínek.

4. Jak bylo již uvedeno, přijatá objednávka je z právního hlediska řádně uzavřenou smlouvou o dílo. Uzavřenou smlouvu je proto možné zrušit pouze za podmínek, které jsou v občanském či obchodním zákoníku výslovně stanoveny. Smlouva se ruší mimo jiné smrtí objednatele či zhotovitele.


5. Součástí dohody o dílo je i dohodnutá cena. Pokud není cena dohodnuta, ustanovení § 634 odst. 1 občanského zákoníku ukládá objednateli zaplatit za zhotovenou věc cenu přiměřenou. Dohodnutá cena je přibližná a finální cena výrobku na zakázku při převzetí objednatelem se může lišit v závislosti na použití nepředvídatelného materiálu nebo materiálu, u něhož nebylo dohodnuto množství předem. Cena se tak domlouvá při dohodě o dílo pouze odhadem. Finální cena se může lišit od sjednané přibližné ceny až o 20%, výjimečně i výše (ta je s objednatelem však konzultována předem). Navýšení ceny oproti dohodnuté o max. 10% není s objednatelem konzultováno předem. Pokud se zhotovitel ani objednatel nedomluví předem na ceně, tak bude výše ceny účtována finálně jako přiměřená druhu výrobku.

6. Objednatel je oprávněn po písemném oznámení nové ceny od smlouvy odstoupit. Je však povinen uhradit zhotoviteli již provedenou práci a vzniklé náklady podle původně odhadnuté ceny, ovšem pouze tehdy, jestliže měl objednatel z částečného (či dokonce úplného, pokud je zakázka mezitím dokončena) provedení díla prospěch. Pokud však objednatel bez zbytečného odkladu po oznámení zvýšení odhadované ceny od smlouvy neodstoupí, má se za to, že nově stanovený odhad přijal a s takovou cenou souhlasí.


7. Zhotovitel má právo požadovat v některých případech (specifikuje zhotovitel) finanční zálohu na dohodnuté dílo. Výše této zálohy je okolo 10-20 % celkové ceny výrobku – zboží, výjimečně až 50% (u velkých zakázek). Zálohu přebírá zhotovitel vždy oproti písemnému potvrzení. Zálohu je možné složit buď fyzicky či převodem na účet zhotovitele. Záloha je vratná pouze v případě, že objednatel je nespokojený s výrobkem a zároveň výrobek neodpovídá specifikům v objednávce. V opačném případě, kdy je objednatel s výrobkem spokojený, se záloha odečítá od celkové smluvní ceny a objednatel doplatí zhotoviteli zbývající částku do celkové ceny.

8. Velká a atypická terária, paludária a jiné nádrže, stojany pod nádrže a větší volná pozadí vyrobíme pouze oproti složené záloze a písemné objednávce. Pravost jména a příjmení a trvalého bydliště objednatele můžeme chtít ověřit občanským průkazem. Na základě písemné objednávky vyhotovíme smlouvu o dílo s veškerými závazky z ni vyplývajícími - vše v souladu s občanským zákoníkem. Ve výjimečných případech nemusí být z naší strany záloha vyžadována.


9. Zhotovitel má právo přičíst ke zboží poštovné a balné, pokud je to odůvodněné a to vždy po oznámení objednateli.

10. Zhotovitel si ponechává právo stanovit, jak dlouho bude provedení zakázkové výroby trvat.

11. Záruční doba na zhotovené věci na zakázku je 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet teprve dnem převzetí zhotovené věci. Záruka se vztahuje pouze na výrobky, které jsou používány obvyklým způsobem. Podle ustanovení § 648 občanského zákoníku platí, že jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění této vady. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, či vadu odstranitelnou, ale již třikrát reklamovanou má objednatel právo požadovat o odstoupení od smlouvy. Pokud se na věci projeví neodstranitelné vady, které však nebrání řádnému užívání věci (například drobné povrchové poškození, barevná nestálost apod.), může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Výši slevy určuje zhotovitel. Podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele pak platí, že pokud není reklamace zhotovitelem vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, má objednatel vždy stejná práva, jako by šlo o vadu neodstranitelnou, jak je popsáno výše. Za samozřejmé lze považovat, že reklamaci je možné uplatnit u zhotovitele pouze v záruční době. Nestačí tedy, že se vada v záruční době vyskytla, ale je nezbytné ji v záruční době též reklamovat.


12. Zhotovitel má právo do objednávky (dohody o dílo) uvést, v jakém stavu si objednatel zboží převezme a za co případně neručí (nevztahuje se záruka)Záruka se nevztahuje na vady, které objednatel neprokáže jako způsobené celkovou vadou výrobku nebo je možné, že je způsobil objednatel vlastní vinou. Převzetím výrobku (míněno jeho zaplacením a fyzickým převzetím) souhlasí objednatel s bezchybným a bezvadným stavem výrobku – zboží. Záruku a bezplatnou opravu či servis neuzná zhotovitel objednateli pokud objednatel s výrobkem či zbožím nakládal nesprávně a neobvykle. Záruka se nevztahuje na poškození, které způsobil objednatel či třetí osoba po převzetí výrobku nesprávným zacházením či nakládáním s výrobkem - zbožím. Záruka se nevztahuje na vady výrobku, které vznikly živelnými pohromami nebo jinak. Záruka se nevztahuje na případné vady, na něž byl objednatel upozorněn a souhlasil s jejich možným vznikem, aniž by nárokoval reklamaci. Toto upozornění může být písemné (součást smlouvy o dohodě, objednávky) nebo ústní. Při uznané reklamaci výrobku objednatel dopraví zboží - výrobek na místo reklamačního servisu  (dílna fy. TERAECHIS).  Zhotovitel si vyhrazuje právo nechat si proplatit náklady spojené s posouzením žádosti o reklamaci pokud zhotovitel usoudí, že v tom daném případě nesplňuje výrobek požadavky pro jeho vzetí k reklamaci.

13. Zhotovitel odpovídá za škodu až do převzetí zboží objednatelem – spotřebitelem. Převzetím výrobku je zde míněno jeho zaplacení a předání do rukou objednatele. Za následné poškození, např. při nakládání či jakékoliv jiné manipulaci objednatelem či třetí osobou nebere zhotovitel odpovědnost (např. stěhováním v místě uložení našeho výrobku, pokud toto neprovádí výslovně zhotovitel). Pokud vznikne vada při jakékoliv manipulaci druhou nebo třetí osobou, tak za ni zhotovitel nenese odpovědnost. Jestliže si objednatel po dohodnutém odvozu zboží neodveze, je povinen zhotoviteli nahradit vzniklou škodu týkající se nepřevzatého zboží či dokonce považovaného za odmítnuté v souladu s občanským zákoníkem.

14. Zhotovitel si vyhraňuje právo považovat zboží či výrobek za odmítnutý tehdy, když si objednatel po několika urgencích (většinou 3x telefonické upozornění bez odezvy) zhotovitele odmítá vyzvednout výrobek – zboží po 30 dnech dohodnutého data odběru. Po této době je účtován uskladňovací poplatek.
Pokud si objednatel nepřevezme výrobek v dopředu dohodnutý termín (smluvně těmito podmínkami zcela závazný jak pro zhotovitele, tak i pro objednatele) a nedomluvíme se jinak, tak můžeme dle našeho úsudku (dle velikosti výrobku či množství) účtovat uskladňovací poplatek a to 20-100 Kč  za každý započatý den uskladnění. Toto neplatí pokud nás objednatel upozorní, že si výrobek nemůže převzít z vážných důvodů (zdravotní neschopnost, úmrtí v rodině, vlastní autonehoda., nikoliv např. jeho časová zaneprázdněnost z důvodů pracovních apod.).

15. Dopravu našich výrobků nezprostředkováváme a tudíž tedy za ni nezodpovídáme. Místem předání výrobků je vždy sídlo firmy, pokud není dohodnuto jinak.
Při vlastní dopravě našich produktů objednatelovým dopravním prostředkem nebereme žádnou zodpovědnost za to, že se objednateli nevejdou naše výrobky do prostředku. Vždy zákazník zná rozměry výrobků a je v jeho kompetenci, jak velkým dopravním prostředkem si pro výrobek (-ky) přijede.

16. Uvedené ceny v ceníku jsou pouze orientační. Zhotovitel předloží na požádání ceny aktuální.

17. Zhotovitel neručí za životnost obyčejných žárovek a kompaktních (úsporných) žárovek. Žárovky nejsou obyčejně dodávány s terárii TERAECHIS. Na požádání objednatele může zhotovitel k výrobku přidat i žárovku, která tak bude součástí dohodnutého díla.  Dále nebere zodpovědnost za následnou životnost použitých živých rostlin v interiérech terárií a paludárií. Životnost rostlin ve výrobcích (po jejich převzetí objednatelem)  je dána mírou správného ošetřování objednatele nikoliv zhotovitele. Vzhledem k tomu, že vada na výrobku týkající se prasklých skel jsou většinou chybou objednatele při nesprávném užívání či nakládání s výrobkem, tak zhotovitel neuznává reklamace prasklých skel, které nezpůsobil přímo zhotovitel do doby převzetí výrobku objednatelem.

18.
Smluvní vztah založený mezi Zhotovitelem a Objednavatelem se řídí těmito Podmínkami. Záležitosti těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí občanským, obchodním zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.

19.  Tyto Podmínky jsou platné i při objednání elektronickou cestou (emailem) a řídí se jimi smluvní vztah po celou dobu trvání jakéhokoliv obchodního vztahu mezi námi jakož-to zhotoviteli a naším zákazníkem jakož-to objednatelem.


20.  Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2007.